a preview of the site for open graph data

Klachtenregeling

De maatschap &Hoogesteger Velthuizen Advocaten kent een klachtenregeling, die tot doel heeft het bevorderen van de kwaliteit van haar dienstverlening in het algemeen, alsmede het voorzien in een procedure om op klachten binnen zo kort mogelijke termijn adequaat te reageren in het bijzonder.

Artikel 1 – Begripsomschrijving

In de onderhavige klachtenregeling wordt verstaan onder:

&Hoogesteger Velthuizen Advocaten: de maatschap &Hoogesteger Velthuizen Advocaten
Bestuur: het dagelijks bestuur van &Hoogesteger Velthuizen Advocaten
Behandelaar: de door het bestuur aangewezen persoon, zittende in het bestuur van &Hoogesteger Velthuizen Advocaten en niet zijnde de persoon tegen wie de klacht is gericht
Klacht: elke uiting van ongenoegen over het functioneren van een bij &Hoogesteger Velthuizen Advocaten werkzame advocaat, schriftelijk kenbaar gemaakt door Klager aan het Bestuur
Klager: degene, die gebruik maakt of gebruik gemaakt heeft van de dienstverlening van &Hoogesteger Velthuizen Advocaten, dan wel diens vertegenwoordiger

Artikel 2 – Procedure

  • Wanneer de Klager bij het Bestuur uiting geeft aan een klacht en deze niet aanstonds oplosbaar blijkt, wordt de klacht doorgeleid naar de Behandelaar; de Klacht dient in dat geval schriftelijk, duidelijk en met redenen omkleed door de Klager te zijn voorgelegd. Indien de klacht mondeling onder de aandacht van het Bestuur is gebracht, wordt Klager in de gelegenheid gesteld zijn Klacht op de hiervoor omschreven wijze in te dienen.
  • De Klager doet bij zijn klachtmelding in elk geval opgave van:
  • zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en (eventueel) e-mailadres;
  • de naam van de advocaat tegen wie de Klacht zich richt;
  • een korte omschrijving van de Klacht.

&Hoogesteger Velthuizen Advocaten is bevoegd om de identiteit van de Klager te verifiëren; de behandeltijd als genoemd in artikel 2.5 vangt pas aan nadat deze vaststelling heeft plaatsgevonden en de benodigde gegevens door Klager geheel zijn aangeleverd.

  • De voornoemde – en verdere door Klager verstrekte persoonsgegevens – worden verwerkt ten behoeve van de Klacht, de behandeling daarvan, alsmede ten behoeve van eventuele tuchtrechtelijke procedures en ten behoeve van eventuele (andere) (rechts)maatregelen getroffen tussen Klager en/of door/ via Klager bestuurde entiteiten (rechtspersonen daaronder begrepen), dan wel entiteiten (rechtspersonen daaronder begrepen) waar Klager zeggenschap over heeft enerzijds en &Hoogesteger Velthuizen Advocaten en/of een daar werkzaam zijnde of voorheen werkzaam zijnde werknemer anderzijds. Deze persoonsgegevens worden voor zeven jaar na sluiting van het dossier over de Klacht vernietigd; het staat &Hoogesteger Velthuizen Advocaten vrij om eerder de persoonsgegevens te vernietigen, maar het staat haar eveneens vrij een verzoek daartoe te weigeren.
  • Het Bestuur legt de datum van ontvangst van de door de Klager gedane klachtmelding vast en stuurt Klager een ontvangstbevestiging van de Klacht, met vermelding van de naam van de Behandelaar.
  • De Behandelaar draagt ervoor zorg dat de Klacht, met toepassing van het beginsel van hoor en wederhoor indien Klager dat op prijs stelt, adequaat wordt behandeld en dat de Klacht is afgehandeld binnen zes weken na de datum waarop de Behandelaar de klachtmelding heeft ontvangen. Een eenmalige verlenging van deze termijn met maximaal vier weken is mogelijk; de Behandelaar stelt de Klager tevoren van een voorgenomen verlenging in kennis.
  • De Behandelaar brengt de afhandeling van de Klacht schriftelijk ter kennis van Klager, de advocaat tegen wie de klacht is gericht en het Bestuur van &Hoogesteger Velthuizen Advocaten.
  • De Behandelaar wijst de Klager er schriftelijk op dat, wanneer de Klacht niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, de Klager deze alsnog kan voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten in het Arrondissement Rotterdam.

Artikel 3 – Slotbepalingen

Deze klachtenregeling wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd door het Bestuur. Inzake gevallen waarin deze Klachtenregeling niet voorziet, beslist het Bestuur van &Hoogesteger Velthuizen Advocaten.