a preview of the site for open graph data

Vergunning nodig? Eerst langs de VvE…

De vereniging van eigenaren (ofwel: VvE) speelt in vergunningsprocedures soms een grotere rol dan men in eerste instantie zou verwachten. Als de VvE toestemming dient te geven – en dat weigert – voor de verkrijging van een vergunning, kan dit slecht uitpakken voor de aanvrager.

Wat zijn de regels?

Indien voor een verbouwing een vergunning nodig is en toestemming van de VvE zijn er twee regimes van toepassing. Enerzijds het civiele recht ten aanzien van de appartementeneigenaars en de VvE en anderzijds het bestuursrecht, waarbij de gemeente een vergunning dient te verlenen op grond van een afweging van de algemene belangen.  Hoewel de wegen parallel lijken te lopen, is dat in de praktijk niet het geval. De toestemming – of het weigeren daarvan – door de VvE kan doorslaggevend zijn bij een vergunningsaanvraag.

Omgevingsvergunning verleend

Als een eigenaar of huurder van een ruimte een uitvoerige verbouwing wil realiseren, kan het zo zijn dat er een vergunning voor de gemeente nodig is. Dit vergunningstraject staat in beginsel los van de VvE. In een voorliggende zaak oordeelde rechter anders. Het betrof een huurder (McDonalds) die wenste een verbouwing te realiseren aan de bedrijfsruimte die onderdeel uitmaakte van een appartementencomplex. Hoewel de gemeente in de betreffende zaak een omgevingsvergunning had verleend, hield dit geen stand toen de VvE in beroep ging.

Invloed van de VvE

In deze zaak werd de gemeentelijke vergunning vernietigd door het beroep van de VvE. Voor eigenaren met verbouwingsplannen, blijkt maar weer eens het belang van vooraf overleggen met de VvE. Als er namelijk geen toestemming wordt verleend kan dit negatieve gevolgen hebben voor de bestuursrechtelijke procedure. In een andere zaak heeft de Raad van State bepaald, dat bij de vergunning van een dakopbouw geen vergunning wordt verleend zolang de VvE hier geen toestemming voor geeft. De vergunning (indien verleend) kan immers niet uitgevoerd worden, zonder deze toestemming.

Samenspel

De rol van een VvE bij vergunningsprocedures kan van grote betekenis zijn, ook bij het verkrijgen van een vergunning. Situaties zoals die van McDonalds en de dakopbouw, benadrukken de aanzienlijke invloed die de VvE kan hebben op vergunningsprocedures. Het is dan ook van groot belang dat eigenaars met verbouwingsplannen nauw overleg plegen met de VvE om onvoorziene complicaties te vermijden. De nauwe verwevenheid tussen het civiele recht en bestuursrecht benadrukt eens te meer de noodzaak van transparantie en samenwerking tussen eigenaars en de VvE. Inzicht in deze dynamiek kan eigenaars helpen om hun verbouwingsplannen effectief te plannen en uit te voeren.